Pheromone

สินค้าในหมวดนี้ เป็นสารที่ทางบริษัทควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้งานในทางที่ผิด ในกรณีที่ต้องการซื้อมากกว่าขนาดบนหน้าเวป จะต้องส่งเอกสารใบอนุญาติให้ทางบริษัท ผ่านทางลูกค้าสัมพันธ์